POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Zásady ochrany osobních údajů portálu apartments-dalmatina.com chrání soukromí návštěvníků těchto stránek v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů 2016/679 / ES a zákonem, kterým se provádí obecné nařízení o ochraně údajů NN 42/2018. Ochrana údajů je pro nás obzvláště důležitou prioritou. Použití webu apartments-dalmatina.com je možné bez poskytnutí osobních údajů, pokud si však respondent přeje některé služby tohoto webu využít, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a není legální, vždy požádá odpůrce o souhlas Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, bude vždy v souladu s obecnými zásadami ochrany soukromí a předpisy členského státu platnými pro webové stránky apartments-dalmatina.com. S pomocí těchto zásad ochrany osobních údajů chce naše společnost informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále chceme informovat respondenty o jejich právech. Jako vedoucí zpracování dat realizoval Apartments-dalmatina.com řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenosy dat přes internet však mohou mít bezpečnostní chyby, takže absolutní ochrana nemusí být vždy zaručena. Z tohoto důvodu může každý respondent poskytnout osobní údaje alternativně, např. Telefonicky. Definice Zásady ochrany osobních údajů stránek Apartments-dalmatina.com jsou založeny na podmínkách používaných evropským zákonodárcem k přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být čitelné a srozumitelné široké veřejnosti, našim zákazníkům a našim obchodním partnerům. Abychom to zajistili, chceme nejprve vysvětlit použitou terminologii. V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující výrazy: A) OSOBNÍ ÚDAJE Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („respondent“). Identifikovaná fyzická osoba je osoba, která může přímo nebo nepřímo identifikovat jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátory, jako je fyzická, fyziologická, genetická, duševní, ekonomická, kulturní nebo sociální identita, a fyzické osoby. B) RESPONDENT Subjekt údajů je jakákoli fyzická osoba, jejíž totožnost je stanovena nebo identifikovatelná a jejíž osobní údaje podléhají zpracování. C) ZPRACOVÁNÍ Zpracování je jakýkoli proces nebo soubor opravných prostředků vztahujících se k osobním informacím, ať už automatickými procesy, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, úprava nebo úprava, získávání, konzultace, používání, zveřejňování nahráním, šířením nebo jiným nahráním. dispozice, zarovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení. D) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ Omezením zpracování je označování uložených osobních údajů, aby se v budoucnu omezilo jejich zpracování. profilování Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se jednotlivce, a zejména k analýze nebo predikci aspektů týkajících se pracoviště jednotlivce v práci, hospodářské situace, zdraví , osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyb. F) PSEUDONIMIZACE Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že respondentovi již nelze přiřadit charakteristiky bez použití dodatečných údajů, které se shromažďují způsobem, který je odděluje, a poté uplatňují opatření technické a organizační povahy, která zajistí, že údaje nelze použít na každá fyzická osoba, jejíž totožnost je prokázána nebo identifikovatelná. G) ŘEDITEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OSOBNÍ ZODPOVĚDNÉ JAKO ŘEDITEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Vedoucím zpracování osobních údajů nebo osobou pověřenou zpracováním osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo ve spolupráci s ostatními určuje účel a úkon zpracování osobních údajů; pokud se účel a způsob zpracování osobních údajů řídí právem členského státu EU, bude kritériem pro výběr správce zpracovatelů právo podle právních předpisů členského státu EU. H) ZMLUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zpracovatelem zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce zpracování osobních údajů. I) PŘÍJEMCE Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný subjekt, kterému byly osobní informace poskytnuty, ať už třetí stranou nebo nikoli. Vnitrostátní orgány, které obdrží osobní údaje na základě zvláštního dotazu, který je v souladu s právem EU nebo členského státu, však nebudou považovány za příjemce; zpracování osobních údajů těmito vnitrostátními orgány bude v souladu s použitelnými pravidly, pokud jde o účel zpracování údajů. J) TŘETÍ STRANA Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný subjekt, jiný než odpůrce, vedoucí zpracování nebo vykonavatel zpracování, který je s přímým souhlasem správce zpracování nebo výkonného zpracovatele oprávněn zpracovávat osobní údaje respondentů. K) PRIVOLA Souhlas odpůrce je jakýkoli dobře definovaný, informovaný a jednoznačný údaj o přání respondenta, že on nebo ona prostřednictvím prohlášení nebo jasného souhlasného jednání vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

 1. JMÉNO A ADRESA VEDOUCÍHO ZPRACOVÁNÍ OSOB Vedoucím zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo podle jiných zákonů týkajících se ochrany osobních údajů platných v členských státech EU je: Apartments-dalmatina.com E-mail: info@apartments-dalmatina.com Web: www.apartments-dalmatina.com
 2. COOKIES Webové stránky Apartments-dalmatina.com používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho počítačového systému. Mnoho webových stránek a serverů používá vozy. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souborů cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor cizrny. Skládá se z řady znaků, které webové stránky a servery mohou přiřadit konkrétnímu prohlížeči, ve kterém je uložen soubor cookie. To umožňuje navštíveným webům a serverům odlišit určité prohlížeče od jiných prohlížečů, které mají soubory cookie. Každý prohlížeč lze identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie. Prostřednictvím používání cookies poskytuje Apartments-dalmatina.com návštěvníkům přístup k řadě služeb, které by bez použití cookies nebyly možné. Informace a nabídky webu mohou být optimalizovány prostřednictvím vozíku tak, aby uživatel a jeho užitečné zkušenosti byly na prvním místě. Jak bylo uvedeno výše, soubory cookie nám umožňují identifikovat uživatele webu. Účelem je usnadnit uživatelům používání webu. Například uživatel, který používá soubory cookie, nemusí zadat přístupové informace pokaždé, když přistupují na web, ale proces je stažen webem, který soubor cookie umístí do počítačového systému. Dalším příkladem použití autíčka je nákupní košík v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které uživatel vložil do košíku pomocí cookies. Odpůrce může kdykoli zabránit umístění cookies úpravou nastavení prohlížeče Zásady ochrany osobních údajů | Apartments-dalmatina.com které používá, a proto může trvale zakázat umisťování cookies. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli odstranit pomocí libovolného prohlížeče. Pokud však respondent zakáže nastavení cookies v prohlížeči, nebude moci používat všechny funkce webu.
 3. Shromažďování obecných údajů a informací Webová stránka Apartments-dalmatina.com shromažďuje obecné informace a informace, když respondent nebo automatizovaný systém přistupuje k webové stránce. Tyto obecné informace a informace se potom ukládají na server jako soubory protokolu. Shromažďuje (1) typ a verzi prohlížeče, (2) operační systém (3) webovou stránku, ze které je přístup na můj web (tzv. Doporučení), (4) podstránky, (5) datum a čas přístupu na web, ( 6) IP adresa, (7) poskytovatel internetových služeb a (8) další podobná data a informace, které mohu použít v případě útoku na informační systém. Při použití těchto obecných informací a informací nevyvíjíme závěry o respondentovi. Naopak, tyto informace jsou potřebné k (1) řádnému doručování obsahu webové stránky, (2) optimalizaci obsahu webové stránky a jejího marketingu, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti systému a webové stránky, (4) poskytnutí nezbytné pomoci vládním orgánům v případě stíhání za kybernetický útok. Proto Apartments-dalmatina.com analyzuje anonymně shromážděná data a statistické informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat a zajistit optimální úroveň ochrany všech sebraných osobních údajů, které zpracovává. Anonymní data souborů protokolu serveru se ukládají odděleně od osobních údajů respondentů
 4. MOŽNOST KONTAKTU NA WEBOVÉ STRÁNCE Web Apartments-dalmatina.com obsahuje informace, které umožňují rychlý kontakt prostřednictvím elektronických médií a přímou komunikaci, včetně e-mailu. Pokud respondent kontaktuje vedoucího zpracování osobních údajů prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, přenesené osobní údaje se automaticky uloží. Osobní údaje, které respondent dobrovolně předal vedoucímu zpracování osobních údajů, jsou automaticky ukládány za účelem zpracování nebo další komunikace s respondentem, přičemž tento typ osobních údajů nedochází k žádné třetí straně.
 5. 602/5000 Rutinní mazání nebo blokování osobních údajů
  Správce zpracování údajů bude zpracovávat a uchovávat osobní údaje respondentů pouze v době nezbytné k dosažení cílů uchovávání osobních údajů, nebo do lhůty stanovené právními předpisy EU nebo jinými zákonodárci, za které odpovídá správce zpracování údajů. nelze-li údaje vyplnit nebo uplynula doba uchovávání stanovená právními předpisy EU nebo jinými příslušnými zákonodárci, budou osobní údaje respondentů v souladu s právními požadavky běžně blokovány nebo vymazávány.
 6. ODPOVĚDNÁ PRÁVA A) PRÁVO POTVRZIT OSOBNÍ ÚDAJE Každý respondent má právo zaručené právem EU získat od vedoucího zpracování osobních údajů, zda jeho osobní údaje jsou použity nebo zpracovány. Pokud si respondent přeje uplatnit toto potvrzovací právo, může se kdykoli obrátit na vedoucího zpracování osobních údajů. B) PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM Každý respondent má právo zaručené právními předpisy EU na bezplatné obdržení informací o svých osobních údajích uložených kdykoli, jakož i kopie požadovaných osobních údajů. Evropská ustanovení a směrnice dále umožňují odpůrci přístup k těmto informacím: účel zpracování osobních údajů; druh požadovaných osobních údajů; příjemce nebo typ příjemců, kterým jsou osobní údaje sdíleny, zejména příjemci ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací; pokud je to možné, doba uchovávání osobních údajů nebo v případě nemožnosti kritérium který určuje toto období; existenci práva odpůrce požadovat od vedoucího zpracování osobních údajů opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů respondentů nebo právo odpůrců vznést námitku proti zpracování osobních údajů; existence práva na odvolání k orgánu dozoru; pokud osobní údaje nebyly získány přímo od respondentů, informace o zdroji osobních údajů, které jsou k dispozici; existence automatizovaného rozhodovacího procesu, na který se vztahuje čl. 22 odst. 1 a 4 Obecné předpisy o ochraně osobních údajů a v tomto případě informace dostupné na logice automatizace a také důležitost a očekávané důsledky pro respondenty. Dále má odpůrce nárok informace, pokud jsou jeho osobní údaje předávány třetím zemím nebo mezinárodním organizacím. V takovém případě má odpůrce právo na informace o bezpečnostních opatřeních prováděných při přenosu dat Pokud si respondent přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na vedoucího zpracování osobních údajů
  C) PRÁVO NA PORUŠENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Každý respondent má podle právních předpisů EU zaručeno právo na opravu nepřesných osobních údajů kdykoli od vedoucího zpracování osobních údajů. Vzhledem k účelu zpracování osobních údajů je odpůrce oprávněn doplnit své neúplné osobní údaje mimo jiné doplňkovým prohlášením. Pokud si respondent přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na vedoucího zpracování osobních údajů. D) PRÁVO NA ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVO NA ODPAD) Každý respondent má právo zaručené evropským právem, kdykoli požádat správce zpracování údajů o bezodkladné vymazání osobních údajů týkajících se odpůrce. Správce zpracování dat je povinen osobní údaje okamžitě vymazat, pokud platí alespoň jedna z podmínek, dokud není zpracování nezbytné: Osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny nebo zpracovány. Odpůrce vzal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 nebo čl. 9 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a pokud již neexistuje právní základ pro zpracování údajů. Odpůrce vznáší námitky proti zpracování údajů podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně údajů a neexistuje žádný právní základ pro zpracování údajů nebo odpůrci proti zpracování údajů podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně údajů Osobní údaje jsou zpracovávány nelegálně. Osobní údaje musí být vymazány na základě zákonné povinnosti podle právních předpisů EU nebo práva členského státu o zpracování osobních údajů státním příslušníkem. Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud je použit alespoň jeden z výše uvedených důvodů a odpůrce požaduje odstranění osobních údajů shromážděných prostřednictvím Apartments-dalmatina.com, může kontaktovat správce zpracování osobních údajů. Správce zpracování osobních údajů zajistí, aby vymazání osobních údajů bylo provedeno okamžitě.li> Na místech, kde správce zpracování údajů povolil zveřejnění osobních údajů, je v souladu s čl. 17 odst. 1 povinné uvedené osobní údaje vymazat, správce zpracování údajů přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, s ohledem na technickou proveditelnost a náklady na aplikaci, by informoval ostatní manažery zpracování osobních údajů, že respondent požádal o vymazání všech odkazů, kopií nebo replik osobních údajů, dokud takové zpracování již nebude zapotřebí. Vedoucí zpracování osobních údajů na Apartments-dalmatina.com zajistí, aby byla tato opatření prováděna případ od případu. E) PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Každý respondent podle práva EU má zaručeno právo získat od vedoucího zpracování osobních údajů právo omezit zpracování osobních údajů v případech, kdy platí následující: Přesnost osobních údajů zpochybňuje odpůrce, který umožňuje správci zpracování osobních údajů zkontrolovat přesnost osobních údajů. Zpracování osobních údajů je nezákonné a odpůrce je proti vymazání osobních údajů a namísto toho usiluje o omezení používání uvedených osobních údajů. Správce zpracování osobních údajů již není povinen zpracovávat osobní údaje, ale respondent je povinen prokazovat, provádět nebo bránit právní nároky. Odpůrce vznesl námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a čeká na ověření, že právní základ vedoucího zpracování osobních údajů překračuje právní základ respondentů. Je-li použit alespoň jeden z výše uvedených důvodů a odpůrce požaduje omezení zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím Apartments-dalmatina.com, může kontaktovat správce zpracování osobních údajů. Vedoucí zpracování osobních údajů stanoví omezení zpracování osobních údajů. F) PRÁVO NA PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Každý respondent podle práva EU má právo na získání osobních údajů, které se ho týkají, vedoucím zpracování osobních údajů ve strukturovaném, většinou používaném a čitelném formátu. Odpůrce má právo předat uvedené osobní údaje jinému vedoucímu zpracování osobních údajů od současného vedoucího zpracování osobních údajů bez jakýchkoli zásahů, pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu podle bodu A, čl. 6 odst. 1 nebo bodu A, čl. 9 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 bodu B obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování údajů se provádí automaticky, pokud není zpracování údajů nezbytné pro plnění úkolů veřejného zájmu nebo pro výkon služebních povinností. správce zpracování osobních údajů. Podle stávajícího práva na předávání osobních údajů podle čl. 20 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů má odpůrce rovněž právo předávat své osobní údaje přímo mezi vedoucím zpracování osobních údajů, pokud je to technicky možné, pokud tento postup neohrozí práva a svobody ostatních respondentů. Aby mohl respondent uplatnit své právo na předávání osobních údajů, může se kdykoli obrátit na správce zpracování osobních údajů na Apartments-dalmatina.com. G) PRÁVO NA STAŽENÍ Každý respondent má podle práva EU zaručeno právo na vznesení námitky na základě své vlastní situace, kdykoli, na základě zpracování osobních údajů týkajících se odpůrce, na základě čl. 6 části E a F obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Může se rovněž vztahovat na profilování na základě tohoto nařízení. Apartments-dalmatina.com nebude v případě stížnosti pokračovat ve zpracování osobních údajů, ledaže existuje závažný právní základ pro zpracování osobních údajů, který by mohl potlačit zájmy, práva a svobody respondentů nebo prokázat, vymáhat nebo bránit právní nároky. Pokud webové stránky Apartments-dalmatina.com zpracovávají osobní údaje pro marketingové účely, je odpůrce oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů použitých pro tyto účely. Týká se to také profilování, které úzce souvisí s účely těchto přímých Marketing. Pokud odpůrce vznáší námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebude společnost Apartments-dalmatina.com nadále zpracovávat osobní údaje respondentů pro účely přímého marketingu. Kromě toho má odpůrce právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů společností Apartments-dalmatina.com na základě své situace, která se používá pro vědecký výzkum nebo statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení o ochraně údajů , pokud není zpracování údajů nezbytné pro veřejný zájem. Za účelem uplatnění práva na vznesení námitky může odpůrce kdykoli kontaktovat vedoucího zpracování osobní informace webových stránek Apartments-dalmatina.com. Kromě toho může navzdory nařízení 2002/58 / ES odpůrce v rámci využívání služeb informační společnosti uplatnit své právo vznést námitky automatizovanými prostředky za použití technických specifikací. H) AUTOMATIZOVANÉ ROZHODNUTÍ VČETNĚ PROFILU Každý respondent podle práva EU má zaručeno právo nepodléhat rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování osobních údajů, včetně profilování, které může mít pro něj právní nebo podobné důsledky až do rozhodnutí (1) část dohody mezi respondenty a vedoucím zpracování osobních údajů nebo (2) není podle práva EU nebo jednotlivých členských států dovoleno přijímat vhodná opatření k ochraně práv, svobod a zájmů respondentů nebo (3) není založena na výslovném souhlasu respondentů. Je-li rozhodnutí (1) vyžadováno pro smlouvu mezi respondenty a vedoucím zpracování osobních údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu respondentů, provede web Apartments-dalmatina.com opatření, která zajistí ochranu práv, svobod a zájmů respondenta, minimum právo na zásah člověka ze strany správce osobních údajů, kterému vyjádří své postavení a napadá rozhodnutí. Pokud si respondent přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na správce zpracování osobních údajů na Apartments-dalmatina.com. I) PRÁVO ODSTRAŇOVAT A UKONČIT VÝSLEDKY Je vaším osobním právem odvolat váš souhlas se zpracováním údajů na jeho základě poštou: info@apartments-dalmatina.com
  .
 7. USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE ANALYTICS GOOGLE (S ANONYMIZAČNÍ FUNKCÍ) Na Apartments-dalmatina.com nainstaloval Správce zpracování osobních údajů komponenty Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je internetová služba; shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků na webových stránkách. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje informace o webové stránce, ze které respondent pocházel, z jakých podstránek, které navštívil, nebo jak často a jak dlouho si prohlížel konkrétní podstránku. Webová analytika se používá k optimalizaci webových stránek a provádění online reklamní analýzy. Google Analytics je ve vlastnictví společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Pro účely webové analýzy pomocí Google Analytics správce zpracování osobních údajů používá aplikaci „_gat._anonymizelp“, pomocí které společnost Google zkracuje IP adresu respondenta a anonymizuje, když respondent z členského státu EU nebo jiné země přistupuje na web Apartments-dalmatina.com. pravomoci Evropského hospodářského prostoru. Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na stránkách Apartments-dalmatina.com. Google používá získané informace a informace, mimo jiné, k vyhodnocení používání Webu ak poskytování zpráv, které zobrazují aktivitu na Webu, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním Webu. Google Analytics umístí soubor cookie do počítačového systému respondenta. Definice cookies je již vysvětlena v tomto dokumentu. Nastavení souborů cookie umožňuje Googlu analyzovat použití webu. Při každé kontrole každé podstránky stránek Apartments-dalmatina.com provozované vedoucím zpracování osobních údajů a se začleněním komponenty Google Analytics poskytne prohlížeč respondenta automaticky komponentu Google Analytics informace nezbytné pro účely internetové reklamy, aby mohl vypočítat poplatek společnosti Google. Během tohoto technického postupu obdrží společnost Google osobní údaje, například IP adresu respondenta (používá se k pochopení toho, odkud přicházejí návštěvy a kliknutí, čímž se vytvoří výpočet provize). Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu na web, místo, ze kterého je přístupný, a frekvence přístupu respondentů na web. Při každé návštěvě stránek Apartments-dalmatina.com budou tyto osobní informace, včetně IP adresy respondenta, předány společnosti Google a umístěny tam. Google může takové osobní údaje předat prostřednictvím technického postupu třetí straně. Jak je uvedeno výše, odpůrce může kdykoli zabránit tomu, aby byly soubory cookie nastaveny vhodnými úpravami prohlížeče. Takové úpravy by také zabránily Google Analytics v umístění cookie do počítačového systému respondenta. Je také možné smazat soubory cookie již nastavené pomocí prohlížeče nebo jiného softwarového řešení. Odpůrce může navíc vznést námitky proti shromažďování a zpracování osobních údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním webových stránek Apartments-dalmatina.com. Za tímto účelem musí respondent stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk pomocí JavaScriptu informuje Google Analytics, že respondenti neshromažďují a nezpracovávají informace o návštěvě webu. Google považuje instalaci tohoto doplňkového prohlížeče za platnou námitku proti shromažďování osobních údajů. Pokud kdykoli dojde k odstranění, formátování nebo přeinstalování počítačového systému respondenta, bude muset respondent znovu nainstalovat doplňky prohlížeče, aby deaktivoval Google Analytics. Pokud respondent nebo oprávněná osoba z nějakého důvodu odstranila doplněk prohlížeče nebo je doplněk prohlížeče deaktivován, lze jej znovu nainstalovat nebo aktivovat. Další informace a pokyny společnosti Google týkající se ochrany osobních údajů naleznete na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Další informace týkající se Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/.
 8. USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INSTAGRAM Na webových stránkách Apartments-dalmatina.com má správce zpracování osobních údajů zabudované komponenty Instagramu. Instagram je služba, kterou lze charakterizovat jako audiovizuální platformu, která umožňuje uživatelům sdílet obrázky a videa a sdílet tyto materiály na jiných sociálních sítích. Vlastníkem Instagramu je Instagram LLC, 1 Hacker Way, budova 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. Pokaždé, když vstoupíte na web Apartments-dalmatina.com, spravovaný vedoucím zpracování osobních údajů a do kterého je vložena komponenta Instagram, prohlížeč v počítačovém systému respondenta automaticky zobrazí přehled určené komponenty Instagram. Během tohoto technického postupu obdrží Instagram informace o konkrétní podstránce navštívené respondentem. Pokud je respondent přihlášen do Instagramu současně, Instagram detekuje každou návštěvu Apartments-dalmatina.com a také jakou konkrétní podstránku navštívil respondent během svého pobytu na webu. Informace jsou shromažďovány komponentou Instagram a přiřazovány k účtu Instagram respondentů. Pokud respondent klikne na jedno z tlačítek Instagramu na webu, Instagram připsá tyto informace na účet Instagramu respondenta a tyto osobní údaje uloží. Instagram přijímá informace prostřednictvím komponenty Instagram za předpokladu, že respondent je při procházení webu přihlášen do Instagramu. Bude tomu tak v případě, že respondent klikl na tlačítko Instagram. Pokud tento typ přenosu informací není tím, co respondent chce, může mu zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu Instagram před přístupem na stránky Apartments-dalmatina.com. Další informace a pokyny Instagramu k ochraně osobních údajů naleznete na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
 9. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Článek 6 odst. 1 pododstavec A obecného nařízení o ochraně údajů bude právním základem pro zpracování osobních údajů, se kterým jsme získali souhlas. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž součástí je odpůrce, například pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí služeb, je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. B obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Totéž platí při zpracování osobních údajů potřebných k provedení předsmluvních opatření, například při dotazech týkajících se produktů nebo služeb. Pokud je právnická nebo fyzická osoba předmětem zákonné povinnosti, pokud je nezbytné zpracování osobních údajů, jako je splnění daňových povinností, je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 pododstavec C obecného nařízení o ochraně údajů. Ve vzácných případech je zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně zájmů respondentů nebo jiných fyzických osob. Například, pokud se respondent zraní při návštěvě webu vlastníka, osobní informace, jako je jméno, věk, informace o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace, bude třeba předat lékaři, nemocnici nebo třetí straně. Takové zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. D obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů může být rovněž založeno na čl. 6 odst. 1 pododstavci F obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tento právní základ se používá ke zpracování osobních údajů, pokud není použitelný předchozí právní základ, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněné zájmy vlastníka webové stránky Apartments-dalmatina.com nebo jakékoli třetí strany, s výjimkou situací, kdy uvedené zájmy ohrožují základní práva a svobody respondentů vyžadující ochranu osobních údajů. Toto zpracování osobních údajů je zvláště přípustné, protože je výslovně uvedeno v právních předpisech EU. Předpokládá se, že je možné se dovolávat oprávněného zájmu, pokud je odpůrcem klient správce zpracování osobních údajů.
 10. LEGITIMÁTNÍ ZÁJMY PROCESORU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO TŘETÍCH STRAN Na místech, kde je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 pododstavci F obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je legitimním zájmem podnikání ve prospěch zaměstnanců a / nebo akcionářů, pokud existují.
 11. OBDOBÍ SKLADOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Kritériem pro stanovení doby uchovávání osobních údajů je zákonná maximální doba uchovávání. Po uplynutí této doby se osobní údaje běžně odstraňují, dokud již není nutné ke splnění nebo uzavření smlouvy.
 12. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JAKO PRÁVNÍ NEBO SMLUVNÍ PŘEDPOKLADY; PŘEDPOKLADY PRO ZAKÁZKU; POVINNOST RESPONDENTU POSKYTOVAT OSOBNÍ ÚDAJE; MOŽNÉ DŮSLEDKY, POKUD NENÍ POSKYTOVÁNO OSOBNÍ ÚDAJE Musíme objasnit, že poskytování osobních údajů je částečně předepsáno zákonem (např. Daňová ustanovení) nebo může vyplývat ze smluvní povinnosti (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy je nutné uzavřít smlouvu, aby odpůrce poskytl osobní údaje, které jsou následně zpracovány. Například respondent je povinen poskytnout osobní údaje při uzavření dohody s vlastníkem webu Apartments-dalmatina.com. Odmítnutí poskytnout osobní údaje bude mít za následek neschopnost uzavřít smlouvu. Než respondent poskytne osobní údaje, bude muset kontaktovat vlastníka webových stránek Apartments-dalmatina.com. Poté mu oznámí, zda je poskytnutí osobních údajů z právního nebo smluvního hlediska nezbytné, tj. Je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a v konečném důsledku důsledky, pokud odmítne poskytnout osobní údaje.
 13. Jde o AUTOMATIZOVANÝ ROZHODOVACÍ PROCES Apartments-dalmatina.com jako odpovědný obchodní partner nevyužívá automatizovaný rozhodovací proces ani profilování…